DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

 

Snel geld na omvallen bank  EDIS / DGS

 

 

De omvang van het Depositogarantiefonds is in het derde kwartaal van 2018 toegenomen tot meer dan een miljard euro. De komende jaren groeit het fonds door tot ongeveer vijf miljard euro en wordt het mogelijk onderdeel van een Europees depositogarantiestelsel (EDIS).

Het Depositogarantiefonds wordt sinds 2016 gevuld door banken en moet bijdragen aan een solide depositogarantiegarantiestelsel (DGS) en een toenemend maatschappelijk vertrouwen. Het fonds beschermt spaarders en banken bij het falen van een bank. Europese regelgeving heeft ervoor gezorgd dat alle Europese DGS’en moeten voldoen aan dezelfde regels/voorwaarden. Hierdoor worden spaarders in alle EU-landen in gelijke mate beschermd.

Bescherming tot 100.000 euro

Het Nederlandse DGS beschermt spaargeld van burgers en bedrijven tot 100.000 euro per persoon per bank. Het DGS wordt van oudsher gefinancierd door de banken. Sinds enkele jaren schrijft Europese wetgeving voor om een nationaal depositogarantiefonds op te bouwen. Hierdoor heeft – in tegenstelling tot de oude situatie – ook een bank die failliet gaat meebetaald aan de kosten die het DGS maakt. Daarnaast maakt fondsvorming het mogelijk om de bijdragen van een bank aan het fonds te koppelen aan het risico van diezelfde bank, waardoor banken een prikkel hebben om minder risico’s aan te gaan.

Snelle uitbetaling

De zekerheid dat spaarders binnen korte tijd over hun gegarandeerde banktegoeden kunnen beschikken mocht hun bank in betalingsproblemen komen helpt volgens De Nederlandsche Bank een bankrun te voorkomen. Het fonds maakt ook een snelle betaling mogelijk. Waar Nederlandse spaarders ten tijde van het falen van DSB Bank maximaal drie maanden op hun vergoeding moesten wachten, ambieert DNB om vanaf 2019 in maximaal zeven werkdagen uit te keren. Deze kortere uitkeringstermijn versterkt de beschermende werking van het DGS en moet het vertrouwen in het stelsel verder verbeteren.

Nationaal depositogarantiefonds

In Nederland dragen banken sinds 2016 ieder kwartaal premies af aan het depositogarantie-fonds. In totaal gaat het per kwartaal om een bedrag van ruim 100 miljoen euro. De direct beschikbare middelen van het depositogarantiefonds zijn daardoor in het derde kwartaal van 2018 toegenomen tot meer dan 1 miljard euro.

Het Depositogarantiefonds blijft de komende jaren verder doorgroeien totdat in 2024 een doelomvang wordt bereikt van 0,8% van de door het Nederlandse DGS gegarandeerde deposito’s. Op basis van deze doelomvang bereikt het fonds in 2024 waarschijnlijk een omvang van 4,5 miljard euro (op basis van 2% gemiddelde groei) tot 5,1 miljard euro (4% gemiddelde groei).

Europees vangnet

Sinds eind 2015 onderhandelen Europese lidstaten over de totstandkoming van het ‘European Deposit Insurance System’ (EDIS) als derde pijler van de bankenunie, naast het gezamenlijke bankentoezicht en het gezamenlijke resolutiekader. Het aantoonbaar terugdringen van risicoverschillen tussen lidstaten – bijvoorbeeld door het aanpakken van niet-presterende leningen op bankbalansen en het effectiever maken van nationale faillissementswetgeving – wordt als voorwaarde beschouwd voor de totstandkoming van EDIS.

Indien EDIS daadwerkelijk wordt ingevoerd, vloeien de middelen uit het nationale Depositogarantiefonds naar een gezamenlijk Europees fonds….

BRON: Redactie InFinance op VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 31/08/2018 14:23.51