DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annuīteit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

 

Wanneer kan werkgever onbelast uitbetalen ? Vergoeding volgens beëindigingsovereenkomst is belastbaar loon TENZIJ..

De vrouw werkte van 18 februari 2001 tot 1 januari 2013 als pedagogisch medewerker bij een stichting. Op 2 juni 2010 heeft een van de cliënten van de stichting haar zodanig mishandeld dat zij lichamelijk letsel aan haar rechteronderarm heeft opgelopen. De vrouw heeft zich na dit incident ziek gemeld op haar werk.  

Zij is op 13 juli 2011 geopereerd en op 8 december 2011 heeft een laatste controle plaatsgevonden, waarna de behandelend chirurg heeft verklaard dat patiënte in principe alles mag doen en er geen verdere controles meer zijn afgesproken. 

Beëindigingsovereenkomst 

Op 22 oktober 2012 is een beëindigingsovereenkomst gesloten tussen de werkgever en de werkneemster. Met betrekking tot de reden van ontslag en de uitkering van een vergoeding staat in de beëindigingsovereenkomst het volgende vermeld: 

“Werkgever heeft te kennen gegeven de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen in verband met het feit dat tussen partijen zakelijke verschillen van inzicht zijn gerezen die tevens de persoonlijke verhoudingen hebben belast waardoor een vruchtbare samenwerking in de toekomst niet meer mogelijk wordt geacht. 

Werkgever maakt Werkneemster geen verwijt van de ontstane situatie. Werkgever heeft het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst genomen. Er is uitdrukkelijk geen sprake van een dringende reden.” 

Bij uitspraak van 26 oktober 2012 heeft de kantonrechter van Rechtbank Arnhem geoordeeld dat de arbeidsovereenkomst per 1 januari 2013 zal worden ontbonden en dat de werkgever een bruto vergoeding moet betalen van € 40.528,28. 

Aanslag opgelegd 

De vrouw heeft voor het jaar 2012 tweemaal aangifte IB/PVV gedaan, waardoor zij ook twee keer een voorlopige aanslag heeft ontvangen. In de eerste aangifte heeft zij geen negatief inkomen in aanmerking genomen. In de tweede aangifte heeft zij een negatief inkomen van € 46.005 vermeld.  

Op 11 maart 2015 is de aanslag opgelegd, waarbij het bedrag van € 46.005 alsnog als belast loon in aanmerking is genomen. De vrouw heeft hiertegen bezwaar ingediend. De Inspecteur heeft het bezwaar afgewezen. 

Loonstrook 

In de beroepsprocedure heeft de gemachtigde een salarisstrook van de ex-werkneemster ingediend. Op de salarisstrook staat een bedrag van € 40.528,28 vermeld, dat is omschreven als ‘Uitkering SV vrij’ 

Ook staat op de salarisstrook vermeld dat over een bedrag van € 46.004,10 een loonheffing van € 19.321,72 (bijzonder tarief 42%) is ingehouden. 

Aanslag te hoog vastgesteld? 

In geschil is of de Inspecteur de aanslag IB/PVV 2012 te hoog heeft vastgesteld. In het bijzonder houdt partijen verdeeld of het door de voormalige werkgever aan de oud-werkneemster uitgekeerde bedrag van € 46.005 belast is of niet. 

De Rechtbank heeft op 25 november 2016 uitspraak gedaan in het door de vrouw ingestelde beroep. 

De oud-werkneemster heeft in 2012 van haar inmiddels voormalige werkgever (de stichting) een bedrag van € 40.528 ontvangen. Deze vergoeding is, aldus de Inspecteur, op grond van de beëindigingsovereenkomst verstrekt in het kader van haar ontslag en daarom belast. 

Onvoldoende verband met dienstbetrekking 

De vrouw is van mening dat voormelde vergoeding onbelast kan worden genoten, omdat deze niet zijn grond vindt in de dienstbetrekking met de stichting. 

Loon is volgens de wet al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten. 

Aangezien de vrouw stelt dat de vergoeding geen dan wel onvoldoende verband houdt met de dienstbetrekking, rust op haar de bewijslast om eventuele feiten en omstandigheden aan te dragen die een dergelijk oordeel kunnen rechtvaardigen. 

De ex-werkneemster heeft in dat verband gesteld dat zij gedurende verschillende perioden na het ongeval mentaal onder druk werd gezet en getreiterd en dat zij in wisselende gradaties arbeidsongeschikt is verklaard, resulterende in ziekmelding, therapie en mediation. Ook heeft zij gesteld nog steeds veel last van de arm te hebben en dat zij daardoor niet kan werken.  

Zij concludeert hieruit dat zij nog steeds verlies aan arbeidskracht heeft en niet in staat is door middel van eigen arbeid een inkomen te verwerven.  

Dat loonheffing en premies volksverzekeringen door de voormalige werkgever op de vergoeding zijn ingehouden en dat de beëindigingsovereenkomst vermeldt, dat het een bruto-uitkering betreft doet, aldus de oud-werkneemster, niet af aan haar stelling dat de vergoeding niet zijn grond vindt in de dienstbetrekking met de stichting. 

Immateriële schade en verlies aan arbeidskracht 

Een vergoeding die door een werkgever aan zijn werknemer is verstrekt in het kader van ontslag wordt geacht te zijn genoten als loon uit dienstbetrekking, tenzij deze geen dan wel onvoldoende verband houdt met de dienstbetrekking.

Dat laatste doet zich voor als een werkgever op grond van diens aansprakelijkheid voor een aan zijn werknemer overkomen ongeval aan deze werknemer vergoedingen voor immateriële schade en verlies aan arbeidskracht – bijzondere omstandigheden uitgezonderd – betaalt. Een dergelijke vergoeding vindt niet zo zijn grond in de dienstbetrekking dat zij als daaruit genoten moeten worden aangemerkt. 

Aanvulling op uitkering of salaris 

De vrouw heeft dit echter niet aannemelijk gemaakt. Met de Rechtbank is het Hof van oordeel dat uit de beëindigingsovereenkomst volgt, dat de vergoeding is uitgekeerd voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en is bedoeld als aanvulling op een door de vrouw eventueel te ontvangen bruto sociale uitkering dan wel een door de vrouw eventueel elders te verdienen lager bruto salaris. 

De vrouw heeft niet aannemelijk gemaakt dat de vergoeding niet is aan te merken als een voordeel behorende tot vergoedingen die naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel worden ervaren en die daarom niet tot het loon behoort.  

Ook het Hof oordeelt dat de vrouw niet aannemelijk heeft gemaakt dat de door de stichting betaalde vergoeding verband houdt met immateriële schade als gevolg van het plaatsgevonden incident. 

VerbijsterendAdvies.nl

 

 

 Laatste update: 08/05/2018 11:10.56