DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

H&M te laat betaald? Geen hypotheek dankzij BKR

Financiële planning 17496 4

De strengere schuldregistratie door het Bureau Krediet Registratie (BKR) maakt het voor mensen met betalingsachterstanden uit het verleden vrijwel onmogelijk om nog een hypotheek te krijgen. Het BKR handelt hiermee in strijd met de Web bescherming persoonsgegevens stelt NRC Handelsblad. Steeds meer aspirant-kopers vechten hun notering aan, desnoods via de rechter.

NRC Handelsblad verhaalt over een gezin dat in 2014 een betalingsachterstand van € 350 opliep bij kledingbedrijf H & M. Weliswaar werd de achterstand begin 2015 ingelopen, maar toen de familie onlangs een huis wilde kopen, wierp de oude schuld bij de kledingwinkel toch een blokkade op bij het aanvragen van een hypotheek. ‘Tiel’ registreert immers vanaf  begin dit  jaar alle kredieten vanaf € 250, ook degene die in het verleden zijn verstrekt. Na aflossing blijft de negatieve registratie nog vijf jaar staan. Dit is voor veel banken een reden om geen hypotheek te verstrekken.

Persoonlijk belang

Het gezin spande een kort geding aan tegen het BKR omdat het bureau bleef volharden in de registratie, ook al had H & M aangeven de notering te willen verwijderen. De aspirant-kopers kregen gelijk van de rechter die in een spoedvonnis oordeelde ‘dat het persoonlijk belang bij verwijdering van de codering zwaarder moet wegen dan het algemene belang van BKR bij handhaving daarvan’

Subsidiariteit en proportionaliteit

Volgens NRC zijn er de afgelopen twee jaar zeker zeven rechtszaken geweest waarbij de BKR-registratie werd betwist. In vijf van de zeven gevallen moest het bureau de registratie alsnog verwijderen. De krant wijst op een arrest van de Hoge Raad uit 2011 waaruit blijkt dat op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens registratie moet voldoen aan de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. Op grond van dit arrest zouden registraties van kleine schulden uit het het BKR-register wel degelijk verwijderd mogen worden.

Volgens het schuldregistratiebureau is het aantal verwijderde BKR-registraties de afgelopen twee jaar verdrievoudigd. Registratie van kleine schulden blijft volgens het BKR echter nodig.

Bron: AM / Robert Paling op 14 aug 2017

DeHypothekenMakelaar.nl

 

Rechtspraak: intrekking negatieve BKR codering

De Rechtbank Amsterdam heeft bij een belangenafweging beslist dat een negatieve BKR codering moet worden verwijderd uit het Centraal Krediet Informatiesysteem. De betalingsachterstand betrof een relatief klein bedrag en werd geheel voldaan nadat schuldenaar (eiser) daarmee bekend was geworden.

De gevolgen van de negatieve registratie zijn ingrijpend, eiser kan daardoor geen hypothecaire geldlening krijgen, terwijl hij zijn oude woning al heeft verkocht. Het persoonlijke belang van eiser weegt zwaarder dan het algemeen belang van het BKR als toezichthouder op het register.

Op 8 oktober 2015 heeft [eiser] een brief van een incassobureau ontvangen dat sprake was van een betalingsachterstand bij H&M. Op 28 januari 2016 heeft [eiser] de volledige achterstand (vermeerderd met rente en bijkomende kosten van het incassobureau) geheel voldaan.

Spoedeisend belang

Het spoedeisend belang bij de vordering is gegeven, aangezien [eiser] zijn woning heeft verkocht en aan hem een laatste uitstel is verleend door de verkoper van de nieuwe woning om de financiering van de koopprijs rond te krijgen. Hoewel het BKR heeft aangevoerd dat ook met een A-2 codering een hypotheek verkregen kan worden, is algemeen bekend en blijkt ook uit de rechtspraak dat een negatieve registratie bij het BKR meebrengt dat niet of slechts zeer moeilijk bij banken een hypothecaire geldlening verkregen kan worden.

Voorwaarden

In het AR 2014 (artikel 22 derde lid) is opgenomen dat een zakelijke klant (vzr: de kredietverstrekker) verplicht is om de consument, als zich een achterstand dreigt voor te doen, tijdig en schriftelijk te waarschuwen dat verder uitstel van betaling zal leiden tot een registratie bij het BKR. Dit wordt de vooraankondiging genoemd. De consument heeft dan nog tijd dit te voorkomen door de achterstand geheel te voldoen.

Niet ontvangen

[eiser] betwist dat hij de vooraankondiging heeft ontvangen. Het BKR voert aan dat de vooraankondiging door H&M is verzonden en dat [eiser] moet bewijzen deze niet ontvangen te hebben. [eiser] geeft als mogelijke verklaring voor het niet ontvangen van de vooraankondiging de toevoeging “A” aan zijn huisnummer. Post wordt volgens hem regelmatig verkeerd bezorgd en retour gezonden aan de afzender.

Ontbreken bewijsmateriaal

Overwogen wordt als volgt. Niet uitgesloten is dat de vooraankondiging niet door [eiser] is ontvangen. Het BKR kan niet bewijzen dat H&M de vooraankondiging wél heeft verzonden, laat staan dat deze door [eiser] is ontvangen, nu deze in elk geval niet per aangetekende brief of aangetekende e-mail is verzonden. Deze omstandigheid moet worden betrokken in de hierna te bespreken belangenafweging. De vooraankondiging aan een betrokkene strekt ertoe dat de betrokkene op de hoogte raakt van het voornemen van de kredietverstrekker om zijn betalings-achterstand in het CKI te laten registreren, zodat de betrokkene mede ter voorkoming van de nadelige gevolgen die een registratie voor hem kan meebrengen beziet of de betalingsachterstand kan worden ingelopen.

Beslissing

De voorzieningenrechter veroordeelt BKR om zo spoedig mogelijk, doch binnen uiterlijk zeven kalenderdagen na betekening van dit vonnis de coderingen A en 2 in het CKI met [contractnummer] te (doen) verwijderen.

Lees hier de volledige uitspraak.

 Laatste update: 18/08/2017 15:23.28