DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Verjaarde grond terugvorderen !

Onlangs heeft de Hoge Raad (HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309) een arrest gewezen op het gebied van het zogenaamde ‘snippergroen.
Het arrest is zeer belangrijk voor zaken waarin verjaring en het verlies van eigendom van onroerend goed aan de orde is.

Hoe ging het?

De wetgever heeft in 1993 bepaald (artikel 3:105 BW) dat degene die (bijvoorbeeld) een stuk grond twintig jaren onafgebroken, op ondubbelzinnige en openbare wijze in bezit heeft gehad, hiervan eigenaar wordt. Dit artikel is ingevoerd ter bevordering van de rechtszekerheid en ter voorkoming van de situatie dat de werkelijk rechthebbende van een stuk grond deze niet meer kan opvorderen van een bezitter, terwijl die bezitter nooit eigenaar daarvan kan worden.

De afgelopen jaren zijn vele procedures gevoerd, waarbij de rechthebbende (vaak een gemeente) ontruiming van haar grond vordert. De gebruiker van die grond vordert afwijzing van de vordering van de gemeente. Als tegenvordering wordt een verklaring voor recht gevraagd dat de gebruiker door verjaring eigenaar van die grond is geworden. Als in die procedure wordt geconstateerd dat aan de voorwaarden voor verkrijgende verjaring is voldaan, wordt de vordering van de oorspronkelijk rechthebbende afgewezen en wordt voor recht verklaard dat de gebruiker eigenaar is geworden van die grond. Tot nog toe werd aangenomen dat dan een einde aan dat geschil kwam.

Nieuwe mogelijkheden

De Hoge Raad is echter van mening dat hiermee de kous niet af is. De Hoge Raad stelt vast dat het in bezit nemen en houden van een zaak, wetende dat een ander daarvan eigenaar is, een onrechtmatige daad tegen die eigenaar oplevert. De Hoge Raad constateert vervolgens dat het verlies van de eigendom van die grond als gevolg van verjaring, voor de oorspronkelijk rechthebbende schade oplevert en dat een vordering tot vergoeding van deze schade een eigen verjaringsregime kent.

Artikel 3:310 BW bepaalt namelijk dat een vordering tot vergoeding van schade verjaart na verloop van 5 jaren na bekendheid van de benadeelde met (i) de schade en (ii) de persoon die daarvoor aansprakelijk is.

Volgens de Hoge Raad kan kortom vergoeding van schade worden gevorderd gedurende een periode van 5 jaar na het moment waarop de oorspronkelijk rechthebbende weet dat hij de eigendom van zijn grond als gevolg van verjaring kwijt is. In veel gevallen zal dit betekenen dat de vordering tot schadevergoeding kan worden ingesteld gedurende 5 jaren na de dag waarop de gebruiker aan de oorspronkelijk rechthebbende heeft medegedeeld eigenaar te zijn.

De Hoge Raad redeneert vervolgens door en stelt dat artikel 6:103 BW bepaalt dat schadevergoeding in geld kan worden gevorderd, maar dat dit ook in natura kan door middel van het vorderen van (terug)levering van de grond, die de gebruiker zich heeft toegeëigend. Uiteraard kan dit slechts indien deze gebruiker nog eigenaar van die grond is en deze niet al aan een derde heeft doorverkocht.
Op deze wijze kan de oorspronkelijk rechthebbende, die door verjaring de eigendom is kwijtgeraakt, deze weer terugkrijgen. Hij heeft in beginsel vijf jaar de tijd om die vordering in te stellen.

Wat nu doen

Gemeenten, of andere partijen die als gevolg van verjaring grond zijn kwijtgeraakt en hiermee nog niet langer dan 5 jaar bekend zijn, doen er verstandig aan om de huidige eigenaar van die grond per aangetekende brief aansprakelijk te stellen voor de schade die zij daardoor hebben geleden.
Ter vergoeding van die schade kunnen zij een geldsom vorderen, gelijk aan de waarde van de grond. Zij kunnen er ook voor kiezen om te vorderen dat deze schadevergoeding in natura geschiedt, door (terug)levering van de grond, vrij van gebruiksrechten en vrij van gebruik. Zij kunnen tevens vorderen dat de tegenpartij alle kosten en belastingen in verband met die levering dient te dragen/vergoeden.

Bron: Hoge Raad HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309 / Omgevingsweb

DeHypothekenMakelaar.nl

 

 Laatste update: 17/03/2017 10:43.36